Ostatnia zmiana Regulaminu: 27 kwietnia 2012 r.

Reklama


§ 1. Wstęp

Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego byway.pl. W Regulaminie określone są podstawowe zasady funkcjonowania Serwisu, prawa i obowiązki jego użytkowników oraz zasady odpowiedzialności Administratora i Użytkowników Serwisu.

 

§ 2. Definicje

Administrator – właściciel serwisu byway.pl – spółka działająca pod firmą Tripdrop Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

 

Serwis – strony i inne narzędzia internetowe udostępniane za pośrednictwem sieci Internet, do których prawa przysługują spółce Tripdrop Sp. z o.o. i które dostępne są pod adresem byway.pl.

 

Moderator – osoba lub osoby występujące w imieniu Administratora, które dbają o prawidłowe funkcjonowanie Serwisu i przestrzeganie Regulaminu, jak również podejmują w imieniu Administratora kroki zmierzające do egzekwowania przestrzegania Regulaminu przez Użytkowników.

 

Użytkownik – osoba fizyczna, która dokonała rejestracji i założyła indywidualne Konto w Serwisie; w zakresie, w jakim dostęp do Serwisu i korzystanie z jego wybranych funkcjonalności nie wymaga rejestracji, Użytkownik oznaczać będzie również każdą osobę uzyskującą dostęp do Serwisu i korzystającą z jego funkcjonalności, a postanowienia Regulaminu będą miały do takich osób odpowiednie zastosowanie.

 

Konto – miejsce w Serwisie, w którym każdy zarejestrowany i zalogowany Użytkownik może wprowadzić, modyfikować swoje dane, swoje zdjęcie oraz inne informacje związane z zarejestrowaniem w Serwisie.

 

Login – wybrana podczas rejestracji na stronie Serwisu nazwa Użytkownika; Login nie może zawierać treści wulgarnych, obraźliwych ani sprzecznych z obowiązującym prawem, nie może również być tożsamy z loginem innego Użytkownika ani naruszać innych zasad określonych w Regulaminie.

 

Obiekt – każdy obiekt noclegowy lub wypoczynkowy, punkt gastronomiczny, wydarzenie oraz atrakcja turystyczna prezentowane w Serwisie.

 

Wpis Obiektu – dział serwisu znajdujący się pod adresem http://byway.pl/dodaj_obiekt_komercyjny.

 

Wycieczki – dział serwisu znajdujący się pod adresem http://byway.pl/gotowe_wycieczki.

 

Materiały Użytkownika – materiały, które za pomocą funkcjonalności Serwisu Użytkownik może zamieszczać w Serwisie, w tym m.in. obiekty w Wycieczkach, komentarze, opinie itp.

 

Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.

 

Głos – ocena w skali od 1 do 5, oznaczona za pomocą gwiazdek, wystawiona określonemu Obiektowi przez Użytkownika.

 

Reklamodawca – każda osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a także agencja reklamowa lub inny pośrednik, dokonujący rezerwacji lub zlecający zamieszczenie wpisu, reklamy lub innej usługi zawartej w ofercie Serwisu, w imieniu własnym lub swoich klientów.

 

Reklama – prezentacja firmy, usługi lub produktu Reklamodawcy umieszczona na stronach Serwisu w jeden ze sposobów wymienionych w § 12.

 

Blokada – trwałe lub czasowe wyłączenie, w zależności od uznania Moderatora, dostępu Użytkownika, który naruszył postanowienia Regulaminu, do Serwisu, Konta lub poszczególnych elementów Serwisu.

 

§ 3. Zasady ogólne korzystania z Serwisu

1. Użytkownik może:

a. zmienić lub usunąć swoje dane za pomocą opcji Konta,

b. oddawać Głosy na poszczególne Obiekty zgodnie z własnymi odczuciami po skorzystaniu z usług Obiektu,

c. korzystać z Serwisu i jego funkcjonalności zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami Regulaminu.

2. Użytkownik zobowiązany jest do uzyskania odpowiednich praw i zgód na umieszczenie w Serwisie jakichkolwiek materiałów, w szczególności fotografii. Umieszczenie jakichkolwiek materiałów w Serwisie przez Użytkownika jest równoznaczne z oświadczeniem, że Użytkownik posiada w tym zakresie niezbędne prawa i zgody.

3. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do: 

a. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz od korzystania z Serwisu i jego funkcjonalności w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników, Administratora lub Moderatorów,

b. przestrzegania autorskich praw osobistych oraz majątkowych jak również praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób,

c. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i postanowienia niniejszego Regulaminu.

4. Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu i jego funkcjonalności do celów innych niż wynika to z charakteru i przedmiotu Serwisu, a w szczególności niedozwolone jest:

a. prowadzenie wszelkiego rodzaju agitacji, w szczególności politycznej lub religijnej,

b. rozsyłanie spamu i nie zamówionej informacji handlowej,

c. podejmowanie jakichkolwiek działań mogących spowodować szkodę, w tym w szczególności szkodę Administratora, innych Użytkowników lub osób trzecich,

d. umieszczanie w Serwisie materiałów naruszających obowiązujące prawo, Regulamin, dobre obyczaje, normy moralne lub zasady uczciwej konkurencji, wulgarnych, obrażających godność, szkalujących lub naruszających dobra osobiste innych osób, głoszących poglądy popierające dyskryminację rasową, etniczną, ze względu na płeć, wyznanie itp., treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd,

e. umieszczanie materiałów o charakterze erotycznym i/lub pornograficznym w jakiejkolwiek formie,

f. wielokrotne umieszczanie tych samych lub podobnych fotografii, treści lub innych elementów,

g. umieszczanie treści niezwiązanych z tematyką Serwisu,

h. wystawianie nieprawdziwych ocen na temat prezentowanych na stronach Serwisu Obiektów,

i. sugerowanie w jakikolwiek sposób tożsamości dowolnego użytkownika lub związków Użytkownika z Administratorem lub Moderatorem lub ich działaniami,

j. podszywanie się pod innych Użytkowników, podawanie lub sugerowanie nieprawdziwej tożsamości Użytkownika.

5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za sposób korzystania z Konta i Serwisu i jego skutki.

6. Za niestosowanie się do Regulaminu przez Użytkownika może zostać nałożona Blokada. 

7. Administrator, w tym działający w jego imieniu Moderator, może usunąć materiały umieszczone przez Użytkownika w Serwisie, w jakikolwiek sposób niespełniające lub naruszające postanowienia Regulaminu, bez uprzedzenia lub powiadomienia Użytkownika.

 

§ 4. Rejestracja 

1. Proces rejestracji przebiega poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego w Serwisie.

2. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zebranych danych w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa.

3. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na publikowanie jego Loginu, miejsca i czasu aktywności w Serwisie (np. przy ocenach, dodanych przez Użytkownika materiałach).

4. Użytkownik zobowiązany jest do podania informacji prawdziwych. Ujawnienie nieprawidłowości wszystkich lub niektórych danych podanych przez Użytkownika może skutkować trwałą Blokadą Konta Użytkownika.

5. Założenie Konta nie wymaga od Użytkownika podania danych stanowiących dane osobowe w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

§ 5. Konto 

1. Posiadanie własnego Konta i profilu w Serwisie, jak również przeglądanie i dodawanie fotografii i innych materiałów oraz wyrażanie opinii w formie oddawania Głosów, jest bezpłatne.

2. Konta nieużywane (brak skutecznego logowania) przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego zalogowania, mogą zostać usunięte bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika.

3. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika zasad Regulaminu, jego Konto może zostać zablokowane (na stałe lub tymczasowo) bądź usunięte.

4. Użytkownik może zażądać usunięcia swojego Konta. Po usunięciu Konta nie ma możliwości jego przywrócenia.

5. Każde nowo założone Konto podlega aktywacji, polegającej na odebraniu wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Użytkownika oraz postępowaniu według instrukcji w niej zawartych.

6. Administrator będzie domniemywał, że informacje i oświadczenia wysłane z adresu poczty elektronicznej podanej przez Użytkownika pochodzą od Użytkownika oraz że czynności dokonane przez osobę zalogowaną do Serwisu z pomocą Loginu i Hasła Użytkownika, zostały dokonane przez Użytkownika.

7. Administrator świadomie nie udostępni Loginu i Hasła Użytkownika osobom trzecim, o ile nie będzie wymagał tego odpowiedni przepis prawa. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki uzyskania przez osoby trzecie nieuprawnionego dostępu do Konta Użytkownika bez świadomego udziału Administratora.

8. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę, zmianę lub nieuprawnione użycie danych lub materiałów umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie, w szczególności w ramach Konta, spowodowane siłą wyższą, awarią lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich, które uzyskały dostęp bez świadomego udziału Administratora.

 

§ 6. Wpisywanie Obiektów przez Użytkowników

1. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści, w szczególności oświadcza, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym i nie naruszają niniejszego Regulaminu oraz praw osób trzecich. byway.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Użytkowników, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści.

2. Informacji dotyczących odpłatnego umieszczenia Wpisu Obiektu udziela dział sprzedaży Serwisu. Informacje cennikowe są dodatkowo dostępne dla użytkowników zalogowanych korzystających z Wpisu Obiektu.

3. Warunkiem zamieszczania odpłatnego Wpisu Obiektu jest poprawne wypełnienie formularza w dziale serwisu http://byway.pl/dodaj_obiekt_komercyjny, w szczególności jego obowiązkowej części oraz dokonanie płatności określonej w Cenniku lub, jeśli taka opcja jest przewidziana, wysłanie SMS-a z podanym kodem.

4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.pl.

5. Użytkownik ma możliwość zamieszczenia we Wpisie Obiektu zdjęć dotyczących wpisywanego Obiektu za pomocą dostępnego formularza. byway.pl nie odpowiada za opóźnienia w dostarczaniu SMS-ów niewynikłe z winy Tripdrop sp. z o.o.

6. Na życzenie Użytkownika, za dodatkową opłatą Wpis Obiektu może być promowany na stronie głównej. Promowane mogą być wyłącznie Wpisy Obiektu ze zdjęciem. Kolejność ukazywania się promowanych Wpisów Obiektów na stronie głównej jest losowa.

7. Emisja Ogłoszenia rozpoczyna się nie później niż po upływie 12 godzin od momentu dopełnienia przez Użytkownika wszelkich formalności niezbędnych do publikacji określonych w § 6 pkt 3.

8. byway.pl zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii Wpisu, jeśli zostanie on umieszczony w niewłaściwej kategorii, bez informowania o tym wystawiającego Wpis.

 

§ 7. Fotografie

1. Użytkownik zamieszczając fotografie w Serwisie, zwłaszcza przy Wpisie Obiektu, oświadcza, że: 

a. posiada majątkowe prawa autorskie lub prawa wynikające z odpowiedniej licencji, pozwalające na opublikowanie zdjęcia w Serwisie i jego publiczne udostępnienie w ten sposób,

b. fotografia ani jej zamieszczenie i udostępnienie w Serwisie nie narusza praw osób trzecich,

c. udziela Administratorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo licencji na kopiowanie, wprowadzanie zmian, rozpowszechnianie zdjęć, publiczną prezentację w celu ich udostępniania w Serwisie, jak również korzystania z nich za pośrednictwem mediów oraz innych serwisów w celu promocji korzystania z Serwisu oraz na korzystanie z fotografii na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zm.).

2. Z tytułu udzielenia byway.pl powyższej licencji Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie.

3. Fotografie nie powinny przedstawiać samych Użytkowników lub innych pozujących osób.

4. Administrator ma prawo zmniejszenia/skompresowania fotografii Użytkownika, bez wcześniejszego informowania go o tym fakcie.

5. Fotografia zamieszczona przez Użytkownika może być odrzucona przez Moderatora Serwisu. W takim przypadku Moderator Serwisu nie jest w jakikolwiek sposób ograniczony czasem, w jakim powinien zweryfikować zdjęcie wskazane przez Użytkownika do umieszczenia w Serwisie.

6. Moderator ma prawo nie zamieścić fotografii wskazanej przez Użytkownika, bez konieczności podawania przyczyny.

7. Użytkownik ma prawo zamieścić w Serwisie nieograniczoną liczbę fotografii, z zastrzeżeniem technicznych możliwości Serwisu oraz, że nie mogą być to fotografie jednakowe lub podobne.

8. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Serwisie fotografii. Ryzyko oraz ewentualną odpowiedzialność w powyższym zakresie ponosi Użytkownik.

9. Zezwala się, ze względu na cechy formatu cyfrowego, na retusz fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza jakość (np. nasycenie, kontrast). Nie zezwala się natomiast na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii, lub zmiany jej oryginalnej kompozycji. Administratorzy mogą usunąć fotografie subiektywnie uznane przez nich za niewłaściwe bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Użytkownika o tym fakcie. Uporczywe zamieszczanie zdjęć naruszających Regulamin skutkować może Blokadą Konta Użytkownika.

 

§ 8. Wycieczki

1. Użytkownicy mogą zamieszczać swoje Wycieczki, Obiekty oraz relacje i fotografie.

2. Administrator udostępnia użytkownikom odpowiednie miejsce w ramach Serwisu w celu umożliwienia zamieszczania Materiałów Użytkownika. Każdy Obiekt dodany do wycieczki jest Materiałem Użytkownika oraz zostanie sprawdzony przez Moderatora Serwisu, a po zatwierdzeniu jego treści, włączony w zasoby Serwisu.

3. Użytkownik zamieszcza materiały w Serwisie wyłącznie na swoją odpowiedzialność. Z chwilą zatwierdzenia ich przez Moderatora do publikacji w Serwisie, stają się one powszechnie dostępne.

4. Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do korzystania z Serwisu z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów oraz postanowień niniejszego Regulaminu. Użytkownik zamieszczając w Serwisie Materiały Użytkownika lub korzystając z Serwisu w inny sposób, nie może podejmować działań, stosować technologii i/lub narzędzi zakłócających pracę systemu informatycznego Serwisu.

5. Użytkownicy naruszający Regulamin oraz przyjęte normy mogą zostać objęci Blokadą Konta Użytkownika.

 

§ 9. Głosowanie i głosy 

1. Użytkownik może oddawać Głosy w skali od 1 do 5 jedynie na Obiekty, co do których może wyrazić opinię na podstawie własnych doświadczeń związanych z korzystaniem z usług konkretnego Ośrodka.

2. Oceny skrajne, zawierające w skali ocen same (1) jedynki lub (5) piątki, mogą być sprawdzane przez Moderatora Serwisu i mogą być usunięte lub odrzucone z powodu podejrzenia zamieszczenia informacji niezgodnych z prawdą.

3. Moderator ma prawo zablokowania, bądź też usunięcia Konta Użytkownika, wobec którego zachodzi podejrzenie o nierzetelne oddawanie Głosów.

4. Zabrania się wpływania na średnią Obiektu poprzez nagminne oddawanie negatywnych Głosów.

5. Zabrania się oddawania Głosów przez Użytkowników, co do których może zachodzić podejrzenie o nierzetelność oceny, w szczególności związanych z Obiektami ocenianymi lub konkurencyjnymi.

6. Moderator nie ma obowiązku anulowania otrzymanych lub oddanych Głosów.

7. Zabronione jest używanie programów wspomagających oddawanie Głosów.

8. Głosy w rażący sposób odbiegające od pozostałych wystawionych przez Użytkowników, a dotyczące tego samego Ośrodka, mogą zostać usunięte lub zablokowane jako niewiarygodne lub niezgodne z prawdą.

9. Użytkownik może dodać tylko jeden Głos na każdy z Obiektów.

 

§ 10. Rezerwacje Obiektów w Serwisie 

1. Właścicielami platformy internetowej  i wszystkich mechanizmów służących dokonywaniu rezerwacji i płatności za pośrednictwem Serwisu są firmy współpracujące z Administratorem:

a. w zakresie rezerwacja hoteli i noclegów: Polish Travel Quo Vadis Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod 00-138, ul. Ptasia 2,

b. w zakresie rezerwacji i zakupu biletów na wydarzenia: Eventim sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod 00-508, al. Jerozolimskie 25.

2. Administrator nie świadczy usług rezerwacji poprzez Serwis, a jedynie usługę polegającą na prezentacji, w ramach stron internetowych Serwisu, usług firm współpracujących, wymienionych  w § 9 pkt 1, w sposób umożliwiający dokonywanie rezerwacji i płatności bezpośrednio na stronach firm współpracujących.

3. Rezerwacje i płatności dokonywane są zgodnie z procedurą i na warunkach zaakceptowanych przez Użytkownika w procesie rezerwacji i płatności realizowanym na platformach internetowych firm współpracujących.

4. Administrator nie żąda ani nie przyjmuje od Użytkowników żadnych płatności, w szczególności związanych z rezerwacją lub usługami świadczonymi przez Obiekty.

5. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skuteczność i jakość dokonywanych przez Użytkownika rezerwacji oraz jakiekolwiek dokonane przez Użytkownika płatności.

6. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczone w Serwisie, w szczególności dotyczące Ośrodków. Informacje dotyczące Ośrodków pochodzą w znacznej mierze od osób reprezentujących te Ośrodki oraz ze źródeł powszechnie dostępnych. Administrator weryfikuje informacje budzące szczególne wątpliwości, jednakże nie jest do tego zobowiązany i nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

7. Umieszczone w Serwisie informacje o Ośrodkach, jak również dotyczące ich Głosy w żaden sposób nie prezentują opinii Administratora.

8. Cenniki i inne informacje dotyczące warunków handlowych oferowanych przez Ośrodki nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 

§ 11. Baza danych

Wyłączne prawo do bazy danych Obiektów oraz innych baz danych udostępnianych za pośrednictwem Serwisu przysługuje Administratorowi. Bazy danych podlegają ochronie określonej w Ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. z 2001 r. Nr 128 poz. 1402 ze zm.) oraz w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zm.). Użytkownicy Serwisu uprawnieni są do normalnego korzystania z bazy danych na użytek własny oraz pobierania nieistotnej, co do jakości lub ilości, części jej zawartości. Użytkownicy Serwisu uprawnieni są do wyszukiwania, za pomocą wyszukiwarek udostępnionych w ramach Serwisu, poszczególnych elementów bazy danych, oraz następnie ich kopiowania na potrzeby własne. Nie jest dozwolone powtarzające się i systematyczne pobieranie lub wtórne wykorzystanie sprzeczne z normalnym korzystaniem i powodujące nieusprawiedliwione naruszenie słusznych interesów producenta bazy danych – Administratora. Nie jest dozwolone kopiowanie fragmentów bazy danych wykraczających poza normalny użytek osobisty lub wskazujące na zamiar nieuprawnionego wtórnego ich wykorzystania. Nie jest dozwolone korzystanie z „robotów” ani jakichkolwiek programów automatycznie wyszukujących lub kopiujących elementy bazy danych. Przypominamy, że osoba pobierająca dane lub wtórnie wykorzystująca w całości lub w istotnej, co do jakości lub ilości, części bazy danych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, bez uprawnienia lub wbrew jego warunkom, podlega karze grzywny. Ponadto, niezależnie od tego Administratorowi przysługuje prawo do żądania zaniechania naruszenia, naprawienia jego skutków, zapłaty odszkodowania oraz wydania uzyskanych przez naruszającego korzyści. Nieuprawnione wykorzystanie bazy danych lub jej fragmentów w działalności gospodarczej może również stanowić naruszenie innych stosownych przepisów. W przypadku zamiaru wykorzystania bazy danych lub jej istotnych fragmentów w zakresie wykraczającym poza uprawniony użytek własny, prosimy o kontakt z Administratorem w celu ewentualnego uzyskania indywidualnej zgody.

 

§ 12. Reklama

1. Serwis udostępnia Reklamodawcy następujące formy Reklamy:

a. wpisy Pakietu Basic i Premium do bazy danych byway.pl,

b. bannery reklamowe,

c. artykuły sponsorowane,

d. mailing,

e. reklama w newsletterze.

2. Reklamodawca zamieszczający Reklamę w Portalu musi być właścicielem lub pełnomocnym reprezentantem podmiotu, którego dotyczy ogłoszenie.

3. Administrator aktywuje Reklamę płatną po otrzymaniu opłaty za okres, na jaki została ona wykupiona. Otrzymanie środków, jak i fakt uruchomienia usługi zostają zakomunikowane (potwierdzone), poprzez e-mail Reklamodawcy. Jednocześnie, z datą otrzymania zapłaty zostaje wystawiona faktura VAT, która zostanie doręczona reklamodawcy za pośrednictwem poczty.

4. Reklamodawca upoważnia firmę Tripdrop Sp. z o.o.  do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

5. Umowa prezentacji Reklamy płatnej wygasa po zakończeniu okresu, na jaki została wykupiona. Przedłużenie umowy następuje po opłaceniu kolejnego okresu. Zarówno fakt zbliżania się wygaśnięcia umowy, jak i jej przedłużenia, zostaną zasygnalizowane poprzez pocztę elektroniczną, na konto e-mail Użytkownika.

6. Szczegółowe informacje, dotyczące okresów i wysokości opłat są udostępniane przez dział sprzedaży Serwisu.

7. Szczegółowe warunki skorzystania z formy reklamy wymienionej powyżej w § 12 pkt 1.a, w tym warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług zawiera Regulamin Usług Promocyjnych dostępny po zalogowaniu do Panelu Gestora. Forma reklamy wymieniona w § 12 pkt 1.a udostępniana jest zgodnie z cennikiem.

8. Wszelkie uwagi i reklamacje należy kierować do Serwisu poprzez e-mail na adres: biuro@byway.pl.

9. Reklamacje rozpatruje Administrator.

10. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać:

a. oznaczenie Reklamodawcy,

b. przedmiot reklamacji,

c. okoliczności uzasadniające zasadność reklamacji.

11. Reklamacja nie zawierająca wszystkich powyższych informacji nie będzie rozpatrywana.

12. Administrator dołoży wszelkich starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Administrator niezwłocznie zawiadomi Reklamodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej wskazany w reklamacji.


§ 13. Postanowienia dodatkowe

1. Administrator nie odpowiada w żaden sposób za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność fotografii.

2. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób i zakresie, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek osobom trzecim bez istnienia podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań,aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.

3. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły i bez zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej, awariami lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za „kradzieże Kont” dokonywane przez osoby trzecie, a także za pobieranie fotografii z Serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie, gdyż Administrator nie ma możliwości zablokowania kopiowania fotografii i innych materiałów z Serwisu.

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.

7. Administrator nie gwarantuje właściwego działania Serwisu przy użyciu sprzętu komputerowego,łączy oraz oprogramowania używanych przez Użytkownika, oraz nie ponosi odpowiedzialności za wpływ korzystania z Serwisu na taki sprzęt komputerowy, łącza oraz oprogramowanie, w tym utratę danych lub inne szkody.

8. Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania w Serwisie informacji o Użytkownikach, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub w ten sam sposób podejmują działania sprzeczne z Regulaminem lub celem i charakterem Serwisu.

9. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i fotografii umieszczonych w Serwisie, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z odpowiednich przepisów, w szczególności z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 24 poz. 83).

10. Administrator zastrzega sobie możliwość wdrażania do Serwisu we wszelkich jego płaszczyznach, rozwiązań funkcjonalnych, identyfikacyjnych lub innych, które okażą się odpowiednie do przedmiotu lub uwarunkowań technicznych Serwisu, w związku z możliwościami występowania zachowań lub zdarzeń niepożądanych bądź zagrażających prawom lub interesom Użytkowników, Administratora albo uzasadnionym interesom osób trzecich. W szczególności Administrator zastrzega sobie prawo do oznaczania różnymi metodami i cechami materiałów przekazywanych do Serwisu przez Użytkowników, dla wykazywania ich pochodzenia z Serwisu, co mana celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu tych materiałów w sposób niezgodny z wolą Użytkowników przez osoby do tego nieupoważnione. Każdy Użytkownik może zwrócić się do Administratora o zaniechanie stosowania takich rozwiązań w stosunku do materiałów od niego pochodzących, a Administrator będzie mógł odmówić temu żądaniu jedynie w przypadkach, gdy mogłoby to naruszać uzasadniony interes Administratora lub osób trzecich. 

11. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez konieczności uzyskania zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.

12. Wszelkie uwagi, zapytania, informacje odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Moderatora pod adres e-mail: redakcja@byway.pl.

13. Informacje zawarte w Serwisie mają charakter wyłącznie reklamowy i nie mogą stanowić podstawy do dochodzenia roszczeń w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 141 poz. 1176 z zm.), oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z zm.).

 

§ 14. Regulamin 

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku Regulaminu.

2. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, Użytkownik może poinformować o tym Administratora, co spowoduje likwidację Konta i Profilu Użytkownika. 

Przeczytaj również
zobacz więcej